2019. szeptember 10. 12:00 órára módosult a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című (GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás benyújtási határideje

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású éven túli kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A pályázaton olyan devizabelföldinek minősülő, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók, egyéni cégek és szövetkezetek indulhatnak, amelyek:

 • gazdaságilag potenciálisan életképesek és
 • megfelelnek a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, és
 • Budapesten és Pest megyén KÍVÜLI régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, valamint
 • minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek és a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 2 fő volt.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi – kevésbé fejlett régióban lévő – székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Támogatás formája

A pályázat keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

Támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 35%-a lehet, kivéve, ha a pályázó a GINOP-3.2.1-16 projekt keretében megszerezte a „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést és a GINOP-3.2.1-16 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható valamely (minősített) infokommunikációs üzleti megoldást/rendszer megrendelte, ebben az esetben az összes elszámolható költség 40%-a.

A visszatérítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 55%-a lehet, kivéve, ha a pályázó a GINOP-3.2.1-16 projekt keretében megszerezte a „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítést és a GINOP-3.2.1-16 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható valamely (minősített) infokommunikációs üzleti megoldást/rendszer megrendelte, ebben az esetben az összes elszámolható költség 50%-a.

A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Lehetséges projektnagyság

A projekt elszámolható összköltségének maximuma 75 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a.

Előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. A projekt elszámolható költségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással rendelkezni kell

A pályázat keretében két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 • Vállalati CRM, értékesítés terület;
 • Gyártási terület;
 • Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 • Kontrolling és döntéstámogatás;
 • Beszerzési, logisztikai terület;
 • Táv- és csoportmunka támogatás;
 • Pénzügyi, számviteli terület;
 • Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 • Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 • Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 • Elektronikus iratkezelési megoldás;
 • Tudásmenedzsment specializált megoldás.

Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 • Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 • RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer.

Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:

 • Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 • Szolgáltatásmenedzsment.

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet pályázni az alábbiak figyelembe vételével:

 • az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra kerüljön;
 • a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 • a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt pályázható;
 • a 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) funkcionális területek együttesen nem pályázhatóak (vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók, a 13-as alatt nem).

Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség pályázni, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:

 • meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése;
 • meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás;
 • meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület kiegészítése (add-on);
 • a hibrid projektek, azaz helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg;
 • meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése (csak önmagában az adott üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül).

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre (is) irányuló projekt keretében csak a pályázati felhívás mellékletét képező TESZOR listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Elszámolható költségek köre

I. A beruházáshoz kapcsolódó költségek (csekély összegű támogatásként)

A projekt keretében a szakmai megvalósítók számára azon szükséges és elengedhetetlen tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.

 • Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén az immateriális javak beszerzésének költsége (üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak) számolható el.

A kedvezményezettnek a beszerzett szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell a megvalósítás helyszínén. Az egy üzleti IKT megoldásra jutó felhasználói szoftverlicenszek száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a kérelem beadásának pillanatában.

A beszerzésre kerülő szoftverek költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40%-át el kell érniük.

 • Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén az alábbi eszközbeszerzéssel kapcsolatos költségek (szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei) számolhatók el:
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;
  • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.
 • Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil eszközök költségei számolhatók el:
  • személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok;
  • nyomtatók / szkennerek;
  • routerek / switch-ek;
  • okostelefonok / tabletek.

A beszerzésre kerülő (hardver) eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 20%-át. A kliensoldali hardver eszközök száma (kategóriánként) nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának pillanatában. Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó. További korlát, hogy az okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft.

Főszabály szerint csak új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembe-helyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök beszerzése támogatható.

II. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (mikro-, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás jogcímen)

 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén az alábbi szakértői szolgáltatások költségei számolhatók el:
  • vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei,
  • vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei,
  • vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett IT és telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa szállított produktumhoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven elérhető terméktámogatást.

A beszerzésre kerülő szakértői szolgáltatások összes költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség minimum 10%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 50%-át.

 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén az alábbi költségek számolhatók el:
  • szakértői szolgáltatások költségei (maximum a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 25%-áig)
  • felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei; valamint
  • felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások implementálásához igénybevett oktatás és betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei.
  • igénybevett infokommunikációs szolgáltatás költségei

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület részében felsorolt, illetve azokhoz kapcsolódó felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások szolgáltatásbérleti díja legfeljebb 22 hónapig tartó időtartamban. A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő szervezet létszáma a kérelem beadásának pillanatában.

Nem részesülhet támogatásban az a támogatást igénylő, aki olyan szállítóval köt szerződést, aki nem vállalja, hogy az implementáláshoz kapcsolódóan oktatást, betanítást nyújt a megrendelőnek, vagy az általa bevezetett szolgáltatáshoz nem biztosít legalább a fenntartási időszak végéig magyar nyelven felhasználói támogatást.

 • Mindkét célterület esetén elszámolható költségnek minősülnek a kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (a projekt összes elszámolható költségének 0,5%-ig)